Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Spotkanie Czwartkowe 2014-03
Ledwon :: 2014-02-06 10:28:25
Witamy serdecznie Kole¿anki i Kolegów Cz³onków i Sympatyków KOGI.

W imieniu naszego Kolegi Staszka Guttetera serdecznie zapraszamy na najbli¿sze spotkanie czwartkowe KOGI w dniu 2014-03-06. Kolega Gutteter zaprasza do Golf Club w Tokarach na mi³e spotkanie pod tytu³em "Poznajemy tajniki gry w golfa".

W programie:
-pocz±tek spotkania w kawiarni godz. 16;30 -17:30
- gra w golfa na symulatorze z udzia³em instruktora 17;30 - 18:30
- c.d spotkania w kawiarni


Tokary s± pomiêdzy Chwaszczynem a ¯ukowem. Jad±c od strony Gdyni skrêt w prawo na skrzy¿owaniu drogi na lotnisko.

Zapraszamy na mi³e spotkanie. Bêdziemy zobowi±zani za wcze¶niejsze potwierdzenie swojego udzia³u w spotkaniu drog± mailow± lub telefonicznie ( S³awek Mierzwiñski: s_mierzwinski@yahoo.com tel kom.508-008-115 lub Edek Ledwoñ edek@ledwon.pl tel kom 608-535-066 ). Jest to niezmiernie wa¿ne z uwagi na sprawy organizacyjne zwi±zane z zapewnieniem w³a¶ciwego instruktarzu dla naszej grupy jak równie¿ z powodu zorganizowania transportu dla osób nie maj±cych w³asnych mo¿liwo¶ci transportowych. W zwi±zku z tym osoby zmotoryzowane prosimy o powiadomienie nas o swojej mo¿liwo¶ci zabrania osób niezmotoryzowanych i podaniu ilo¶ci wolnych miejsc.

Wiêcej informacji o Golf Club Tokary patrz na: http://www.tokarygolf.pl/

Do zobaczenia w Tokarach

W imieniu Stanis³awa Guttetera

S³awek Mierzwiñski
Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.