Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Zmar³ Roman BORKOWSKI
Admin :: 2014-03-04 18:12:53
Z ogromnym ¿alem informujemy, ¿e w dniu 2014-03-03 zmar³ nasz Kolega Roman BORKOWSKI absolwent Politechniki Gdañskiej, który ukoñczy³ Wydzia³ Budowy Okrêtów specjalno¶æ MSO w 1972 roku. Spotkali¶my siê z nim ostatni raz we wrze¶niu 2013 roku na spotkaniu czwartkowym w SPATiF-ie. Oto zdjêcia z tego spotkania:


Obrazek

Obrazek


Pierwsze zdjêcie portretowe wykonane zosta³o przez Tadeusza Szczêsnego, który na tym spotkaniu portretowa³ wszystkich w celu umieszczenia zdjêæ w materia³ach przygotowywanych na VI Zjazd BO.

Zapamiêtajmy Romana na zawsze takiego, jakim by³ zawsze i na tym wrze¶niowym spotkaniu w SPATiF-ie - mi³ym, pogodnym i przyjaznym Koleg± dla ka¿dego kogo spotka³.

W imieniu Bractwa Okrêtowego „KOGA” Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, wszystkich Kole¿anek i Kolegów, Rodzinie Romana sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Zachêcamy do licznego udzia³u w pogrzebie, który rozpocznie siê w czwartek 2014-03-06 o godz. 12-tej Msz± ¦wiêt± w ko¶ciele w Or³owie sk±d Roman zostanie przeniesiony na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu w Or³owie.

Pogr±¿eni w smutku Kole¿anki i Koledzy ze studiów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.