Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Prace Wandy
Admin :: 2014-04-18 18:10:24
Mamy zaszczyt przedstawiæ wszem i wobec tylko niektóre prace stanowi±ce dorobek artystyczny naszej Kole¿anki Wandy Sowiak, które s± znane od dawna sta³ym uczestnikom naszych Spotkañ Czwartkowych. Teraz inspirowani pisankami i kartkami ¶wi±tecznymi wykonanymi przez Wandê, które mogli¶my podziwiaæ na ostatnim kwietniowym naszym spotkaniu czwartkowym pokazujemy je wiêkszemu ¶rodowisku Kole¿anek i Kolegów.ObrazekProponujemy obejrzeæ wiêcej klikaj±c na poni¿sz± kartkê:ObrazekBractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.