Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Dzieñ Absolwenta BO
Admin :: 2014-04-18 18:02:56
110-lecie PG

Rozpoczynaj± siê obchody 110-lecia naszej Uczelni. Z tej okazji przy³±czaj±c siê do dzia³añ Dziekana i Rady Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa, dawniej Wydzia³u Budowy Okrêtów, mamy przyjemno¶æ zawiadomiæ i serdecznie zaprosiæ Kole¿anki I Kolegów na Dzieñ Absolwenta, który odbêdzie siê 24 maja 2014r. na terenie Uczelni i naszego Wydzia³u.

Szczegó³y znajdziecie na zamieszczonym poni¿ej zaproszeniu wystosowanym przez Dziekana i Radê Wydzia³u.ObrazekApelujemy do Kole¿anek i Kolegów Absolwentów BO wszystkich roczników u liczny udzia³ w tym spotkaniu Rodziny Politechnicznej. Jednocze¶nie uprzejmie prosimy Was o wykorzystanie w³asnych mo¿liwo¶ci, kontaktów i kana³ów informacyjnych w celu powiadomienia o tej imprezie jak najliczniejszej rzeszy osób.
Za udzia³ w Dniu Absolwenta i za Wasz± gorliwo¶æ w propagowaniu w naszym ¶rodowisku idei utrzymania i pielêgnowania kontaktów miêdzy sob± a przede wszystkim z nasz± Uczelni± jako Bractwo Okrêtowe ,,KOGA'' Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów serdecznie dziêkujemy.

Zaproszenie na Dzieñ Absolwenta mo¿esz pobraæ klikaj±c tutaj

Potwierd¼ KONIECZNIE swój udzia³ w Dniu Absolwenta najpó¼niej do dnia 2014-05-10 korzystaj±c ze sposobów znajduj±cych siê na zaproszeniu powy¿ej, które dla usprawnienia powtarzamy poni¿ej:

e-mail: sekoce@pg.gda.pl , lub telefonicznie: +48 58 347 17 93, +48 58 347 15 48

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego ,,KOGA''
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.