Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Fundacja im. Prof. Doerffera
Ledwon :: 2007-10-07 20:26:25
Naci¶nij napis Wiêcej znajduj±cy siê poni¿ej niniejszego tekstu aby przeczytaæ list W³adz Fundacji im. Prof. Jerzego Deorffera informuj±cy o powstaniu Fundacji oraz celach jakie Fundacja bêdzie realizowa³a. Ponadto proponujemy Kole¿ankom i Kolegom odwiedziæ stronê internetow± Fundacji gdzie znajduje siê pe³na informacja w powy¿szej sprawie.

Fundacja im. Prof. Jerzego Doerffera

W imieniu fundatorów pragniemy poinformowaæ, ¿e powo³ana zosta³a Fundacja im. prof. Jerzego Doerffera na rzecz edukacji i nauki na wydziale okrêtowym Politechniki Gdañskiej. Celem fundacji jest dofinansowanie szeroko pojêtych dzia³añ edukacyjnych w dziedzinie budowy okrêtów i wszelkich innych obiektów poruszaj±cych siê na i pod powierzchni± wody.
Podstawowe cele fundacji to:

1. Wsparcie wydzia³u okrêtowego w pozyskiwaniu wysokiej jako¶ci, w³a¶ciwie umotywowanych kandydatów na studia
2. Dofinansowanie rozszerzonego zakresu kszta³cenia studentów o:

A. Praktyczn± naukê nowoczesnych narzêdzi projektowych
B. Wsparcie nauczania w jêzyku angielskim
C. Pozyskiwanie dla dydaktyki ludzi o wysokich kwalifikacjach z przemys³u w tym projektantów, technologów, przedstawicieli kadry zarz±dzaj±cej
D. Praktyki w wiod±cych firmach bran¿y okrêtowej w kraju i za granic±

Przyczyna powo³ania fundacji jest prosta: brak pieniêdzy na wysoko wyspecjalizowane kszta³cenie m³odej kadry i utrzymanie pozycji Wydzia³u na odpowiednim poziomie. Sytuacja ogólna jest trudna. Medialny obraz bran¿y okrêtowej zniechêca m³odych do podejmowania trudnych studiów. W³adze Pañstwa stale redukuj± fundusze na dydaktykê. W tej chwili pokrywaj± one 70% kosztów kszta³cenia. Ograniczana jest liczba godzin laboratoryjnych, zajêæ projektowych i praktyk. Oczywi¶cie w³adze Wydzia³u i pracownicy robi± co mog±, ale naczynie jest coraz bardziej puste. Jeszcze chwila,
a zostaniemy wydzia³em uniwersyteckim z tablicami, kred± i przestarza³ymi komputerami, je¿eli wcze¶niej nie stracimy studentów ze wzglêdu na brak bardziej intensywnej promocji.

Fundacja liczy przede wszystkim na mocne wsparcie z Waszej, czyli pracodawców zatrudniaj±cych dotychczasowych absolwentów studiów okrêtowych, strony. Dziêki promocji studiów okrêtowych w¶ród m³odzie¿y i wsparciu nauczania przedmiotów zawodowych pragniemy zapewniæ dostêpno¶æ wysokokwalifikowanych kadr w przysz³o¶ci. Jeste¶my pewni, ¿e wp³ata na rzecz fundacji bêdzie dobr± inwestycj±. Liczymy, ¿e uda siê Was przekonaæ do tego szlachetnego gestu.

Z wyrazami szacunkuPrzewodnicz±cy Rady Fundacji

Piotr Doerffer


Prezes Fundacji

Jerzy BunikowskiInformacje o fundacji mo¿na znale¼æ na stronie internetowej: www.fundacjadoerffera.pl
email: fundacja.doerffera@pg.gda.pl
tel: 0 58 347 21 43
konto fundacji: Bank Zachodni WBK S.A. I Oddzia³ w Gdañsku
80-958 Gdañsk ul. 3 Maja 3
Nr Konta 16 1090 1098 0000 0001 0698 1654

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.011 sek.