Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Przed¶wi±teczne Spotkanie KOGI
Ledwon :: 2007-12-04 21:49:24
Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA zaprasza Kole¿anki i Kolegów Cz³onków i Sympatyków na tradycyne Przed¶wi±teczne Spotkanie, które planujemy w dniu 13 grudnia 2007 roku o godzinie 16.30 w lokalu SPATiFu w Sopocie na Monte Cassino vis a vis Krzywego Domu. Do restauracji SPATiF-u wchodzi siê po schodach drewnianych wprost z ulicy. Lokal mie¶ci siê na I piêtrze nad restauracj± amerykañsk±. Je¿eli drzwi do lokalu by³yby zamkniête prosimy skorzystac z dzwonka przy drzwiach a zostan± one go¶cinnie otwarte.
Apelujemy o liczny udzia³.
Jednocze¶nie informujemy, ¿e comiesiêczne grudniowe Spotkanie Czwartkowe przypadaj±ce na pierwszy czwartek grudnia to jest 6 grudnia 2007 roku nie odbêdzie siê w zwi±zku z planowanym tydzieñ pó¼niej Spotkaniem Przed¶wi±tecznym.

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.