Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Czwartkowe z dnia 2008-03-06
Ledwon :: 2008-03-19 00:55:13
W pierwszy czwartek miesi±ca marca odby³o siê spotkanie Kole¿anek i Kolegów okrêtowców zorganizowane przez Bractwo Okrêtowe "KOGA" Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów. Przebiega³o ono pod has³em "Spróbujmy cofn±c czas". Na spotkaniu przedstawiono stan zaawansowania rozwijaj±cych siê kontaktów z Kolegami Wietnamczykami, którzy studiowali razem z nami na BO w latach 1965 - 1974. Wspomnienia tamtych lat dominowa³y na tym spotkaniu i w tym sensie choc czê¶ciowo uda³o nam siê "cofn±c czas". Dziêki Kolegom - Jukowi Oleksemu i Krzysztofowi Adamczykowi jak równie¿ Micha³owi Szudejce i Waldemarowi Pasturczakowi coraz wiêcej kontaktów mamy w ¶rodowisku naszych Kolegów okrêtowców w tym równie¿ spoza Polski g³ównie z Wietnamu. W najbli¿szym czasie przedstawimy obszerniejsz± informacjê na ten temat.
Na nasze spotkanie przyby³ Kolega Jerzy Litwin - dyrektor Muzeum Morskiego. Jurek ma wiele ciekawych informaci i zna du¿o interesuj±cych opowie¶ci zwi±zanych z Jego prac± zawodow±. Próbkê tych inforacji zaprezentowa³ na spotkaniu. Jednocze¶nie z³o¿y³ propozycjê aby nastêpne spotkanie czwartkowe odby³o siê w pomieszczeniach Muzeum Morskiego. Wstêpny termin tego spotkania ustalono na 10 kwietnia tego roku. Do³adne informacjê przeka¿emy w najbli¿szym czasie.

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.