Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Odeszli od Nas
Ledwon :: 2008-04-02 08:02:53
Z ogromnym ¿alem zawiadamiamy, ¿e w okresie odeszli od nas - na zawsze - nasi Nauczyciele Akademiccy oraz nasi Koledzy:

Stasiu PA£YSKA

Jasiu PASTWA
Rysiu SZYMAÑSKI
Janusz JUNG
Docent Przemys³aw URBAÑSKI
Stasiu SADOWSKI
Profesor Krzysztof ROSOCHOWICZ


Pamiêc o Nich w naszych sercach pozostanie na zawsze. Aby przeczytac kilka s³ów informacji kliknij na WIÊCEJ w prawym dolnym rogu tej wiadomo¶ci. Mo¿esz i Ty, o co bardzo prosimy, dopisac siê do wspomnieñ zamieszczaj±c test pod mo¿liwo¶ci± Komentarz. Prosimy równie¿ o przekazanie do Bractwa Okrêtowego "KOGA" innych materia³ów np. zdjêc, opisów wspomnieñ dotycz±cych Tych, których ju¿ nigdy nie spotkamy na naszej Uczelni, naszych Zjazdach czy na spotkaniach czwartkowych KOGI. Za przychylno¶c w zrozumieniu naszej pro¶by zmierzaj±cej do tworzenia zebranej historii o nas samych serdecznie dziêkujemy.

Aby przeczytac kilka s³ów informacji kliknij na WIÊCEJ w prawym dolnym rogu tej wiadomo¶ci.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Staszek Pa³yska nie ¿yje

Przed chwil± otrzymali¶my wiadomo¶c, ¿e dzi¶ w nocy ( 2009-08-26 ) zmar³ nasz Kolega Staszek PA£YSKA.
Wiadomo¶c przekaza³ Syn Staszka Piotr.

Z wielkim bólem przyjmujemy tê wiadomo¶c, tym bardziej, ¿e ostatnie dni wskazywa³y na wyra¿n± poprawê zdrowia Staszka. Staszek rozpoznawa³ osoby, próbowa³ mówic, nawet wieczorem powiedzia³ ¯onie dobranoc.

Pozostanie w naszej pamiêci jako wspania³y Kolega, pomagaj±cy ludziom, bardzo dobry specjaista okrêtowiec o niezwyk³ym spokojnym usposobieniu, którym zyskiwa³ Przyjació³.

Msza ¦w. odbêdzie siê w najbli¿szy pi±tek 2009-08-28 o godzinie 12.00 w Szczecinie w Ko¶ciele Matki Bo¿ej Ostrobramskiej przy ul. S³owiczej.
Uroczysto¶ci pogrzebowe odbêd± siê na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie przy ul. Ku S³oñcu te¿ w pi±tek 2009-08-28. Pocz±tek o godzinie 14.30 w Kaplicy G³ównej Cmentarza.

Wszystkie Kole¿anki i Kolegów zapraszam w imieniu Rodziny Staszka i Bractwa Okrêtowego KOGA Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów do wziêcia udzia³u w po¿egnaniu Drogiego nam Kolegi Staszka Pa³yski. Prosimy te¿ o przekazanie tej smutnej wiadomo¶ci Kole¿ankom i Kolegom, Przyjacielom, Znajomym, Okrêtowcom do których byc mo¿e nie uda nam siê dotrzec.

Zarz±d [b]Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Profesor Krzysztof ROSOCHOWICZ - nasz nauczyciel akademicki
W dniu 30 lipca o godzinie 13.30 na Cmentarzu Srebrzysko we Wrzeszczu odby³ sie pogrzeb Prof. Krzysztofa Rosochowicza. Profesora ¿egnali licznie przybyli pracownicy Katedry, któr± kierowa³, W³adze Uczelni i Wydzia³u Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa oraz Kole¿anki i Koledzy, studenci. Wsród uczestników ceremoni pogrzebowej byli równie¿ i dyplomanci Profesora tak jak nasz kol. Latos ( by³ w grupie pierwszych dyplomantów Profesora ). Przemówienie po¿egnalne wyg³osi³ Dziekan Wydzia³u Prof. Marek Dzida. Miar± pamiêci i szacunku dla Profesora Rosochowicza by³ siespotykany ogrom kwiatów które przykry³y grób z Urn± z Prochami Profesora.

W dniu 24 lipca otrzymali¶my od kol. Tadeusza Kolendy bardzo smutn± wiadomo¶c. Zmar³ Prof. Krzysztof Rosochowicz - wiloletni Nauczyciel Akademicki i Wychowawca wielu pokoleñ okrêtowców. ¦mierc nastapi³a 23 lipca 2008 roku. Zawsze ¶mierc przychodzi za wcze¶nie a w przypadku Profesora Rosochowicza przysz³a o wiele za wcze¶nie. Politechnika Gdañska, Nasz Wydzia³, okrêtownictwo ponios³o niepowetowan± stratê.


Obrazek


£±czymy siê z pogr±¿ona w bólu Rodzin± i Najbli¿szymi Profesora. Sk³adamy wyrazy wspó³czucia. Pamiêc o Profesorze pozostanie w naszych sercach na zawsze.


Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
----------------------------------------------------------------

Profesor Krzysztof Rosochowicz - Wspomnienie


Profesor Krzysztof Rosochowicz urodzi³ siê w rou 1938. Studia ukoñczy³ na Politechnice Gdañskiej na Wydziale Budowy Okrêtów w 1962 roku. W tym te¿ roku rozpocz±³ prace w Katedrze Technolgii Okrêtów. Stopieñ doktora nauk technicznych uzyska³ w 1971 roku a w 1986 roku stopieñ doktora habilitowanego. W 1987 roku zosta³ docentem oraz kierownikiem pracowni badañ materia³owo-technologicznych. W roku 1992 obi±l kierownictwo Katedry Technologii Okrêtów i Obiektów, Systemów Jako¶ci i Materia³oznawstwa. W 1993 roku uzyska³ stanowisko profesora nadzwyczajnego PG a w 2001 roku tytu³ profesora. W latach 1996 - 2003 by³ Przewodnicz±cym Grupy Zmêczeniowego Projektowania Konstrukcji, Miêdzysekcyjnego Zespo³u Zmêczenia i Mechaniki Pêkania Materia³ów i Konstrukcji dzia³aj±cych w strukturach Komitetu Budowy Maszyn PAN . Ponadto by³ cz³onkiem wielu presti¿owych organizacji krajowych i zagranicznych w tym rad technicznych towarzystw klasyfikacyjnych: Det Norske Veritas Poland, Germanischer Lloyd Poland i Polskiego Rejestru Statków. Profesor Rosochowicz specjalizowa³ siê w zagadnieniach technik wytwarzania oraz wytrzyma³osci eksploatacyjnej konstrukcji okrêtowych. W swojej pracy naukowej i dydaktycznej w zakresie technologii okrêtów by³ kontynuatorem szko³y prof. Jerzego Doerffera, uznany autorytet naukowy w skali miêdzynarodowej, wychowawca wielu pokoleñ in¿ynierów okrêtowców, magistrów in¿ynierów okrêtowców oraz doktorów. Ponadto by³ autorem wielu projektów i prac wdro¿enowych, patentów i opracowañ naukowych z dziedziny okrêtownictwa oraz systemów zarz±dzania jako¶ci±. Wybitna osobowo¶c i niekwestionowany autorytet moralny uhonorowany licznymi nagrodami Ministra oraz Rektora Politechniki Gdañskiej, odznaczony Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

¯egnamy Wspania³ego Cz³owieka, Wielkiego Naukowca, Tytana pracy i Doskona³ego Wychowawcê m³odych pokoleñ okrêtowców. Takiego zapamiêtamy Go na zawsze.

Opracowanie:
Bractwo Okrêtowe KOGA
E.Ledwoñ
na podstawie materia³ów i publikacji Wydzia³u Oceanotechniki i Okrêtownictwa PG.


Poni¿ej prezentujemy kilka zdjêc Proferora . Zdjêcia pochodz± ze zbiorów Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzgyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy OkrêtówObrazek Obrazek

Podczas inauguracji roku akademickiego 2004/2005 w dniu 2004-09-27

Obrazek

Podczas inauguracji roku akademickiego 2005/2006 w dniu 2005-10-04 w sali posiedzeñ Rady Wydzia³u


================================================================================


Stasiu SADOWSKI
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy o nadej¶ciu smutnej wiadomo¶ci. Zmar³ nasz Kolega Stanis³aw Sadowski. Pogrzeb odbêdzie siê w dniu 2008-06-13 o godzinie 14-tej na cmentarzu w Sopocie. Staszka, który ukoñczy³ studia na naszym Wydziale w 1970 roku, pamiêtamy jako mi³ego, uczynnego i sympatycznego Kolegê, wysokiej klasy in¿yniera, który oprócz zawodowego zainteresowania okrêtownictwem chêtnie gra³ na saksofonie. Ostatnio pracowa³ w Wietnamie.

£±czymy siê z pogr±¿on± w bólu Rodzin± Staszka i Jego Przyjació³mi. Sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia. Jeste¶my ogromnie zasmuceni odej¶ciem kolejnego naszego Kolegi. Zapraszamy Wszystkich do licznego udzia³u w uroczysto¶ci pogrzebowej na cmentarzy w Sopocie przy ul. Malczewskiego. Pamiêc o Stanis³awie Sadowskim pozostanie w nas na zawsze.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów


================================================================================


Docent Przemys³aw URBAÑSKI - nasz nauczyciel akademicki
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy, ¿e zmar³ w wieku 83 lat nasz Nauczyciel Pan Docent Przemys³aw Urbañski, emerytowany Pracownik naszego Wydzia³u, Wyk³adowca wielu pokoleñ in¿ynierów okrêtowców oraz by³y d³ugoletni Kierownik Katedry Si³owni Okrêtowych. Pogrzeb odbêdzie siê w czwartek 2008-06-05 o godzinie 11.30 na cmentarzu na Srebrzysku.
Prosimy Kole¿anki i Kolegów o liczny udzia³ w pogrzebie.

Rodzinie i Najbli¿szym sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.

Pamiêc o Panu Docencie i wdziêczno¶c za przekazan± nam wiedzê pozostanie w nas na zawsze.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów.


================================================================================


Janusz JUNG
Z g³êbokim ¿alem zawiadamiamy ¿e w dniu wczorajszym odszed³ od nas kolejny nasz Kolega Janusz Jung. ¦mierc nast±pi³a w wyniku przebytej choroby. Pogrzeb odbêdzie siê w sobotê 2008-04-12 o godzinie 13-tej w Whitby w Kanadzie ( 19-ta czasu polskiego ).

Wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie i Najbli¿szym w imieniu Kole¿anek i Kolegów ze studiów sk³ada

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów.

================================================================================


Rysiu SZYMCZAK
Z ogromnym ¿alem zawiadamiamy, ¿e odszed³ od nas na zawsze nasz Drogi Kolega Ryszard Szymczak. Zarz±d Bractwa Okrêtowego KOGA Stowrzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów sk³ada wyrazy g³êbokiego wspó³czucia Rodzinie i Bliskim zmar³ego Rysia Szymczaka.

Pogrzeb odby³ siê w dniu 2008-04-02 o godzinie 12.30 na cmentarzu w Sopocie przy ul. Malczewskiego. W uroczysto¶ci po¿egnania naszego Kolegi wzie³o udzia³ liczne grono kolegów wraz ze swoimi rodzinami.


================================================================================

Jasiu PASTWA
Memento o Jasiu Pastwie
,,De mortuis aut bene ......" - je¶li chodzi o Jasia Pastwê, to tego m±drego ³aciñskiego powiedzenia nie trzeba koñczyæ. O Jasiu mo¿na mówiæ tylko dobrze. I na pewno wszyscy, którzy znali Jasia zgodz± siê ze mn±. Bo Jasio by³ osob± wyj±tkow±, nie tylko ze wzglêdu na swój wygl±d. Jego postura doskonale wspó³gra³a z jego jowialnym, dobrodusznym charakterem. Zawsze by³ u¶miechniêty, a przycinki czy z³o¶liwo¶ci kwitowa³ dziwnym u¶miechem. U¶miechem, który wyra¿a³ jego stosunek do otoczenia i jego w³asnego ¶wiata.................

ca³o¶æ tekstu kliknij TUTAJ

-----------------------------------------------------

Napisali o Jasiu

Witam!

Powróci³em ju¿ z europejskich woja¿y i jestem w Gdañsku. W za³±czeniu przesy³am list z KOGI zawiadamiaj±cy o ¶mierci Janusza Pastwy naszego kolegi .W czasie studiów lubi³em go ,ale trochê nie docenia³em jego zdolno¶ci i pasji zawodowych. Doszed³ w swojej pracy do sporych osi±gniêæ jako specjalista.

Podczas zjazdów kole¿eñskich by³ dla mnie szczególnie mi³y. Pamiêtam tylko jak mjr. M. Micha³owski ¶mia³ siê z jego ³ysiny, jakby to by³o najwa¿niejsze. Po studiach rzadko go spotyka³em i nic wiêcej o nim nie mogê powiedzieæ. I w³a¶nie to jest najgorsze ¿e ,z naszych wspomnieñ o naszych Kolegach nie pozostaje nic , dlatego namawiam Was do dzia³ania w KODZE mo¿e to bêdzie drog± do poznania siebie i innych. Na pogrzebie nie mog³em byæ, bo wróci³em dopiero dzisiaj.

Pozdrawiam

Micha³ Szudejko

----------------------------------------------------


Pamiêtam Janka z czasu studiów. Bardzo mnie zaskoczy³a wiadomo¶æ o Jego
¶mierci. Niestety zbyt pó¼no otworzy³em moja pocztê (15.45) i w zwi±zku
z tym nie mog³em byæ na Jego pogrzebie. Przykre, ¿e zaczyna nas ubywaæ...

Tadek Kolenda

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.035 sek.