Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Ze Spotkania 2008-10-02
Ledwon :: 2008-09-01 15:44:13
Na spotkaniu Cz³onków i Sympatyków Bractwa Okrêtowego KOGA - Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów ustalony zosta³ ostateczny ramowy program wyjazdu do Wietnamu. Program ten obejmuje spotkania kole¿eñskie z naszymi Kolegami Wietnamczykami, udzia³ w Targach Okrêtowych w mie¶cie w HOCHIMINH oraz inne rozmowy bussinessowe zgodnie z zyczeniami strony polskiej a tak¿e zwiedzanie piêknego kraju jakim jest Wietnam. Wyjazd odbêdzie siê w dniach 14 luty 2009 do 06 marzec 2009. Szczególy wyjazdu zostan± opublikowane na naszej stonie internetowej. Tymczasem kilka zdjêc z naszego spotkania w SPATiFie w dniu 2008-10-02. Nasze spotkanie u¶wietni³y swoj± obecno¶ci± nasze mi³e Kole¿anki Basia i Wanda. Bywaj± na naszych spotkaniach i to wcale nie tak rzadko z czego bardzo siê cieszymy. Ponadto jak zawsze kol. Janusz Madej predstawi³ nowinki z prasy okrêtowej. Tym razem krotki film z wodowania kadluba prosto z pla¿y na wodê na rolkach chyba drewnianych. Dostalismy zagadke do rozwi±zania co to za wodowanie i gdzie przeprowadzone. Wszystko to zobaczysz na naszych zdjêciach.

Zarz±d KOGI

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.006 sek.