Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Wyjazd do Wietnamu
Ledwon :: 2008-11-04 09:09:42
Szanowne Kole¿anki i Koledzy !!!

W za³±czeniu przesy³amy ostateczn± wersjê wyjazdu do Wietnamu, która zosta³a sprecyzowana w na listopadowym Spotkaniu Czwartkowym KOGI. Propozycja powsta³a w wyniku dyskusji na naszych czwartkowych spotkaniach oraz po rozmowach z Kolegami Wietnamczykami. Program zosta³ opracowany przez S³awka Mierzwiñskiego. S³awek jest znanym podró¿nikiem i orgnizatorem wypraw turystycznych i bussinessowych.

Formu³a wyjazdu jest bardzo swobodna. Ka¿dy uczestnik wyjazdu sam decyduje któr± wersjê harmonoramu wybiera i w jakich tematach bêdzie uczestniczy³. Do wyboru s± spotkania kole¿eñskie, towarzyskie, turystyczne oraz bussinessowe.

Celem naszego wyjazdu s±:

- od¶wie¿enie kontaktów kole¿eñskich z Wietnamczykami naszymi Kolegami ze studiów
- nawi±zanie kontaktów bussinessowych z kontrahentami z Wietnamu poprzez indywidualne rozmowy ze stron± Wietnamsk± i udzia³ w Targach Okrêtowych w HO CHI MINH ( Sajgon ) w dniach 25-27 luty 2009.
- poznanie piêkna Wietnamu poprzez turystyczne wycieczki zgdnie z planem pobytu ( wybierz wersje turystyczna która Cie interesuje ).


Szczegó³owy program trzech wersji wyjazdu znajduje siê w tej informacji. W tym celu kliknij Wiêcej

Zachêcamy Wszystkich do udzia³u w wyje¼dzie do Wietnamu. Ka¿dy kto jest zainteresowany wyjazdem bez wzglêdu na to czy interesuj± go tylko sprawy bussinessowe, czy tylko spotkania kole¿eñskie lub tylko wyjazd turystyczny lub ka¿da inna konfiguracja tych mo¿liwo¶ci proszê o informacjê na ten temat. Temu celowi s³uzy do³±czona ankieta która prosimy o wype³nienie. Dodatkowo Kole¿anki i Kolegów którzy chc± uczestniczyc w tematach bussinessowych prosimy o podanie zakresu tematycznego wraz ewentualna krótk± informacjê dotycz±c± swojej firmy lub firmy któr± bêd± reprezentowali.

Podajemy równie¿ adresy stron na których s± informacje dotycz±ce Targów Morskich w Sajgonie obecnie nosz±cym nazwe Ho Chi Minh:


http://eurovn.com/web/ContentDetail.aspx?distid=2939http://www.biztradeshows.com/trade-events/maritime-vietnam.htmlProszê o mo¿liwie szybka informacjê co do uczestnictwa w wyje¼dzie oraz podanie informacji bussinesowych, o których mowa wyzej. Jest to niezbêdne do przekazania tych informacji stronie wietnamskiej w celu znalezienia partnerów do rozmów businesowych.

WAZNE !!!!
Z uwagi na konieczno¶c za³atwienia wzglêdnie tanich biletów lotniczych oraz sprawy wizowe apelujemy o przes³anie zg³oszeñ na wyjazd nie pó¼niej ni¿ do 2008-11-30.
FORMULARZ ZGLOSZENIA NA WYJAZD mo¿esz pobrac z tej wiadomo¶ci otwieraj±c WIÊCEJ oraz klikaj±c na ZA£¡CZNIK
Przeczytaj te¿ wiadomo¶c pod tytu³em Ze Spotkania 2008-11-13Szacowane koszty wyjazdu to 7000 do 8000 PLN. Koszty w ca³o¶ci pokrywa Uczestnik wyjazdu. Stowarzyszenie nasze nie pobiera ¿adnych dodatkowych op³at ani prowizji z tytu³u organizacji wyjazdu.


Formularz zg³oszeniowy mo¿esz pobrac klikaj±c WIÊCEJ a nastêpnie ZA£CZNIK na koñcu tej wiadomosci . Prosimy ¶ledzic nasz± stronê. Kole¿anki i Koledzy do których mamy adresy mailowe niniejszy formularz ju¿ otrzymali. Cekamy na wype³nione formularze.Bractwo Okrêtowe KOGA

Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdañskiej

Wydzia³u Budowy Okrêtów


P.SPosimy Kole¿anki i Kolegów o rozpropagowanie naszej inicjatywy w¶ród Tych Osób, których z ró¿nych przyczyn nie mamy w¶ród adresatów tego maila

WIETNAM 2009Termin podró¿y

Pora deszczowa w czê¶ci pó³nocnej ( Hanoi) i po³udniowej (Sajgon) trwa od maja do pa¼dziernika. W czê¶ci ¶rodkowej od wrze¶nia do koñca stycznia. Na prze³omie stycznia i lutego temperatura wynosi 13-14 stopni w Hanoi ,23 stopnie w czê¶ci ¶rodkowej i 23 stopnie w czê¶ci po³udniowej ( Sajgon).
Najlepszy termin wyjazdu to chyba koniec stycznia ale po uwzglêdnieniu ¿e Targi Morskie w HO CHI MINH ( Sajgon ) odbywaj± siê w okresie 25 - 27 luty 2009 proponujemy wyjazd 14 lutego 2009

Koszty

S±dzê, ze koszt imprezy w wersji II powinien siê zamkn±æ w granicach oko³o 7000,00 z³ . Zale¿y to oczywi¶cie od kursu dolara, który niestety zaczyna wzrastaæ. Podstawowa pozycja kosztowa to koszty podró¿y. Jeszcze nie mam cen biletów lotniczych ale my¶lê, ¿e koszt biletu lotniczego nie powinien przekraczaæ 3500-4000 z³. W Internecie znalaz³em po³±czenie Warszawa - Hanoi- Warszawa za 1950,00 USD ( Linie Air France). W przewodniku napisano, ¿e mo¿na znale¼æ po³±czenie za 2400,00 z³. My¶lê, ze jak zaczniemy szukaæ na 3 miesi±ce przed planowanym wyjazdem to znajdziemy co¶ taniego.
Koszt po³±czeñ w Wietnamie nie jest drogi. Poci±g sypialny z Hanoi do Sajgonu kosztuje 83 USD ( z klimatyzacj± -113,00 USD). Koszt biletu lotniczego z Hanoi do Sajgonu to 110,- USD. S± to aktualne dane z internetu.
Koszt pobytu w Wietnamie jest bardzo niski. Komunikacja jest b.tania. Hotel o niez³ym standardzie to koszt 10-15 USD. Wy¿ywienie - taniej ni¿ w Polsce.


Proponowany program
Uzgodniony ze stron± wietnamsk±


1-szy dzieñ 14 luty 2009
Wylot z Polski

2-gi dzieñ 15 luty 2008
Przylot do Hanoi . Hotel. Wieczorne zwiedzanie Hanoi. Spotkanie nieoficjalne.

3-ci dzieñ 16 luty 2008
Spotkanie z kolegami wietnamskimi oraz spotkania bussinessowe.

4-ty dzieñ 17 luty 2008
Odwiedziny w domach Kolegów w Hanoi

5-ty dzieñ 18 luty 2008
Zwiedzanie Hanoi- Muzeum Ho Chi Minha, ¦wi±tynia Jednej Kolumny, ¦wi±tynia Literatury, Muzeum Historii, Stare Miasto….Spotkanie wieczorne z kolegami oraz spotkania bussinessowe.

6-ty dzieñ 19 luty 2008
Przejazd do Ha Long. Rejs po zatoce Ha Long.
Powrót do Hanoi przez Hai Phong
Spotkanie bussinessowe z Kolegami w Hai Phongu

Wieczorem Wodny Teatr Lalek.

7-ty dzieñ 20 luty 2008
Przejazd nocny lub przelot do Hue ( dawna stolica). Zwiedzanie miasta: rynek Dong Ba, Cytadela. Wycieczka ³odziami po rzece Perfume do pagody Thien Mu. Grobowce Tu Doc i Khai Dinh Royal.

7-ty dzieñ 21 luty 2008
Wycieczka wzd³u¿ Strefy Zdemilitaryzowanej.
Przelot do Danang Drog± Mandarynów .

8-my dzieñ 22 luty 2008

9-ty dzieñ 23 luty 2008
Zwiedzanie miasta:Muzeum sztuki Cham, Marmurowe Góry . Przejazd do staro¿ytnego miasta Hoi An. Zwiedzanie miasta;Kompleks ¶wi±tyñ My Son.
Odpoczynek

10-ty dzieñ 24 luty 2008
Przelot do Sajgonu. Zwiedzanie miasta. Spotkanie wieczorne z kolegami

11-ty dzieñ 25 luty 2009
TARGI MORSKI W HO CHI MINH ( SAJGONIE ) i spotkania bussinessowe,
Spotkanie oficjalne z kolegami na terenie Targów

12-ty dzieñ 26 luty 2009
TARGI MORSKI W HO CHI MINH ( SAJGONIE ) oraz spotkania bussinessowe Zwiedzanie Sajgonu

13-ty dzieñ 27 luty 2009
TARGI MORSKI W HO CHI MINH ( SAJGONIE ),
dla osób, które nie bêd± na Targach zwiedzanie okolic Sajgonu, przejazd do delty Mekongu

14-ty dzieñ 28 luty 2008
Delta Mekongu oraz ewentualne koñcowe spotkania bussinessowe

15-ty dzieñ 01 marzec 2008
Wersja I-sza
Przelot do Polski


Wersja II-ga

15-ty dzieñ 01 marzec 2008
Przelot do Siem Rep ( Kambod¿a)

16-ty,17-ty dzieñ 02 marzec 2008 03 marzec 2008
Zwiedzanie Angkor

18-ty dzieñ 04 marzec 2008
Przelot do Bangkoku, zwiedzanie miasta

19-ty dzieñ 05 marzec 2008
Zwiedzanie miasta, targ na wodzie

20-ty dzieñ 06 marzec 2008
Wycieczka - most na rzece Kwai, wylot do Polski

21-szy dzieñ 07 marzec 2008
Przylot do Polski

Wersja III-cia

15-ty dzieñ 01 marzec 2008

16-ty dzieñ 02 marzec 2008

17-ty dzieñ 03 marzec 2008
Przelot do Laosu. Zwiedzanie Luangphrabang ( wzgórze Phousy, Vat Mai, Vat Aham, Muzeum Narodowe, jaskinie Pak Ou,wodospad Kiangsi …..) oraz Vientiane.

18-ty dzieñ 04 marzec 2008
Przelot do Bangkoku, zwiedzanie miasta

19-ty dzieñ 05 marzec 2008
Zwiedzanie miasta, targ na wodzie

20-ty dzieñ 06 marzec 2008
Wycieczka - most na rzece Kwai, wylot do Polski

21-szy dzieñ 07 marzec 2008
Przylot do Polski
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGA !!!!! WA¯NE !!!!!!
1. W zwi±zku z konieczno¶ci± za³atwienia tanich biletów lotniczych prosimy o jak najszybsze najpó¼niej do koñca listopada br. wype³nienie zg³oszenia uczestnictwa w wyje¼dzie do Wietnamu i przes³anie go mailem na edek@ledwon.pl .
2. Zadeklarowanie wersji któr± wybieracie t znaczy
- tylko Wietnam ( Wersja I )
- Wietnam + Kambod¿a ( Wersja II )
- Wietnam + Laos ( Wersja III )
3. Planujemy wylot z Gdañska poprzez Monachium lub Frakfurt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opracowa³

S³awomir Mierzwiñski


Legenda
Ostatnie zmiany wniesione po konsultacji z Kolegami z Wietnamu zaznaczono bold, italic


za³±cznik

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.022 sek.