Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Ze Spotkania 2008-11-13
Ledwon :: 2008-11-04 11:28:25
Na listopadowym Spotkaniu Czwartkowym KOGI, które odby³o sie wyj±tkowo nie w pierwszy czwartek miesi±ca jak to jest w zwyczaju lecz tydzieñ pó¼niej spotka³y siê g³ównie osoby, które s± zainteresowane wyjazdem do Wietnamu. Na naszym spotkaniu uzgodniono ostateczny termin wyjazdu do Wietnamu ( wyjazd 2009-02-14, powrót 2009-03-07 ), ramowy plan podró¿y ( sprawy bussinessowe, towarzyskie, kole¿eñskie, turystyczne ) z uwzglêdnieniem propozycji strony wietnamskiej ( spotkania w domach Kolegów Wietnamczyków, dodatkowe spotkanie z Kolegami w Hai Phongu ), warianty podró¿y ( Wietnam, Wietnam i Kambod¿a, Wietnam i Laos ). Ka¿dy uczestnik wybiera wariant podró¿y i nie jest ¶ci¶le zobligowany do uczestniczenia we wszystkich organizowanych imprezach.
Poniewa¿ spraw do za³atwienia jest bardzo du¿o i nie da siê ich za³atwic w ostatniej chwili tak jak to bywa podczas organizowania naszych Zjazdów, prosimy bardzo o niezw³oczne wype³nienie zg³oszenia na wyjazd do Wietnamu. Ostateczny nieprzekraczalny termin up³ywa w dniu 2008-11-30. Sprawa bardzo pilna w zwi±zku z zakupem biletów lotniczych po wzglêdnie niskich cenach oraz za³atwianie wiz do Wietnamu, Kambod¼y i Laosu.
Prosimy równie¿ ¶ledzic nasz± stronê internetow± i zapisy w wiadomo¶ci zatytu³owanej Wyjazd do Wietnamu


Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.