Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Ze Spotkania 2008-12-04
Ledwon :: 2008-12-03 20:26:53
Jak zawsze spotkanie przebiega³o w bardzo przyjemnej atmosferze któr± Uczestnicy spotkañ potrafi± stworzyc. Nie bez znaczenia dla tej atmosfery jest charakter lokalu w którym siê spotykamy. SPATiF, bo o tym lokalu mowa, ma niepowtarzalny nastrój. Mimo, ¿e jest to lokal zamkniêty, to zawsze My Okrêtowcy jeste¶my tam mile widziani a drzwi SPATiFu nie tylko w pierwsze czwartki miesi±ca stoj± dla nas otworem.
Na spotkaniu w dniu 2008-12-04 poruszano wiele spraw a miêdzy innymi los stoczni produkcyjnych i firm ze stoczniami zwi±zanych a wiêc spó³ek stoczniowych i kooperantów stoczni. Decyzja Unii Europejskiej rzuci³a cieñ na dalsze losy tych firm. W ¶wietle tych problemów mówiono o naszej wyprawie do Wietnamu. Wyprawie maj±cej za cel spotkanie po prawie 40 latach naszych kolegów Wietnamczyków, poznanie piêkna Wietnamu i udzia³ w Targach Maritime 2009 w Ho Chi Min.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.