Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Wyjazd do Wietnamu - prze³o¿ony
Ledwon :: 2008-12-23 16:15:51
W zwi±zku z du¿ym kryzysem w bran¿y produkcji statków w Polsce wywo³anym decyzj± Unii Europejskiej, w wyniku której dojdzie do przekszta³cenia lub likwidacji stoczni produkcyjnych i firm kooperuj±cych oraz nast±pi wiele zwolnieñ pracowniczych, z ogromnym ¿alem informujemy, ¿e nasz wyjazd do Wietnamu musi zostac przesuniêty o minimum pó³ roku.
Jednocze¶nie informujemy, ¿e nasze Stowarzyszenie nadal bêdzie dzia³ac w kierunku nawi±zania dalszych kontaktów towarzysko - kole¿eñskich i biznesowych z naszymi Kolegami w Wietnamie.

Za Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Edek Ledwoñ

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.008 sek.