Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok 2009
Admin :: 2008-12-23 22:43:16
Radosnych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia w rodzinnym gronie oraz szczê¶cia, sukcesów i du¿o zdrowia w nadchodz±cym 2009 roku zyczy Wszystkim Kole¿ankom i Kolegom Okrêtowcom w tym równie¿ Wszystkim Kolegom Wietnamczykom

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Wydzia³u Budowy Okrêtów
Politechniki Gdañskiej


Obrazek


Zobacz ¿yczenia od Kolegów - kliknij na napis Wiecej w prawym dolnym rogu tej wiadomo¶ci

Otrzymali¶my bardzo du¿o ¿yczeñ ¶wi±tecznych niektóre z nich pozwalamy sobie opublikowac na naszej stronie internetowej i przedstawiamy poni¿ej:

---------------------------------------------

- od naszego Kolegi z Wietnamu Ho Van Binh otrzymali¶my ¿yczenia napisane po wietnamsku.
CHUC TAT CA CAC BAN MOT MUA GIANG SINH VUI VE, MOT NAM MOI HANH PHUC, AN KHANG VA THINH VUONG!!!
WESO£YCH, ZDROWYCH ¦WI¡T BO¯EGO NARODZENIA, SZCZʦLIWEGO NADCHODZ¡CEGO ROKU 2009!!!


¯yczy Ho Van Binh

---------------------------------------------

- od naszego Kolegi z Wietnamu Tran Huu Nhu otrzymali¶my nastêpuj±ce ¿yczenia
Do:Zarz±du
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów


tu wkrótce bêdzie przes³ana kartka ¶wi±teczna

Z okazji Swiat Bozego Narozenia & zblizajacego Nowego Roku 2009 przesylam serdeczne zyczenia zdrowia I wszelkiej pomyslnosci w zyciu osobistym oraz sukcesow w dalszej pracy zawodowej.


Tran Huu Nhu

Director
Technical & Production Department - VINASHIN GROUP


----------------------------------------------

- od nszego Kolegi Wietnamczyka Nguyen Tai Phu, z którym najwiêcej wspó³pracowali¶my w przygotowaniu naszego wyjazdu do Wietnamu, otrzymali¶my ¿yczenia tej tre¶ci:
Wysylam Wam Najserdeczniejsze Swiateczne i Noworoczne Zyczenia. Zycze zebyscie i Wy i Wasi Najblizsi byli Zdrowi i Szczesliwi.

Pozdrawiam PHU

----------------------------------------------

- Marian Grzybowski napisa³:
Zyczenia swiateczne i noworoczne ze zdjeciem

Obrazek


przesy³a
Marian

---------------------------------------------

- Jurek Litwin napisa³
Drodzy Koledzy,
Przesy³am Wam serdeczne ¿yczenia Weso³ych ¦wi±t oraz du¿o zdrowia i pomy¶lno¶ci w Nowym Roku

Jerzy Litwin

Obrazek


----------------------------------------------

- S³awek Mierzwiñski takie przes³a³ zyczenia wraz z opowie¶ci±
Kochani!

¦wiêta Bo¿ego Narodzenia to chwila wyj±tkowa. Dziekujê wszystkim za przes³ane mi ¿yczenia. Ja chcia³bym przekazaæ Wam tym razem zamiast tradycyjnych ¿yczeñ z kolorowym obrazkiem co¶ innego. Jest to opowiastka o G³upim Jasiu. Przywioz³em j± z USA w roku 1990 i od tej pory podczas kazdej wigilii opowiadam j± mojej rodzinie.Chcia³bym podzieliæ sie z wami tym co niesie ta opowie¶æ- duchem Bo¿ego Narodzenia.
Pozdrawiam serdecznie i ¿yczê wszystkiego najlepszego.

S³awek Mierzwiñski


Opowie¶æ o Ma³ym Jasiu


Gdzie¶ daleko, daleko od zgie³ku wielkich miast, w ma³ej zapyzia³ej mie¶cinie ¿y³ sobie ma³y G³upi Jasio. Ale z tym Jasiem by³o trochê inaczej ni¿ z innymi nieszczêsnymi g³upimi Jasiami. Nikt siê z niego nie wy¶miewa³, nikt nie robi³ mu g³upich kawa³ów. Mo¿e dlatego, ze mieszkañcy miasteczka byli lud¼mi prostymi a mo¿e dlatego, ze Jasio mia³ bardzo dobre serce. By³ zawsze u¶miechniêty, zawsze chêtny do pomocy innym.
Jasio uczy³ siê bardzo kiepsko. Potrafi³ ledwie policzyæ do piêciu a o nauczeniu siê króciutkiego wiersza na pamiêæ nie by³o mowy.
Zbli¿a³y siê ¦wiêta Bo¿ego Narodzenia. Nauczycielka Jasia postanowi³a wspólnie z dzieæmi wystawiæ jase³ka. Wszyscy bardzo zaanga¿owali siê w przedstawienie a najbardziej Jasio. Pani nauczycielka rozdzieli³a role dzieciom. Jasio tez chcia³ wyst±piæ w jase³kach. Ale przecie¿ on nie potrafi³ niczego powiedzieæ z pamiêci. W nagrodê za jego zaanga¿owanie pani nauczycielka wymy¶li³a dla niego króciutka rolê - rolê karczmarza, w którego gospodzie, tak jak mówi Ewangelia, zabrak³o miejsca dla Maryi i Józefa.
Jasio mia³ tylko odpowiedzieæ :
Nie ma miejsca w gospodzie. A po naleganiu ¶w. Józefa mia³ powiedzieæ: Przecie¿ ju¿ powiedzia³em, ¿e nie ma miejsca w gospodzie.
Na próbach by³o wszystko w porz±dku. Jasio wspaniale odgrywa³ rolê surowego, bezdusznego karczmarza.
Nadszed³ dzieñ premiery. Sala piêknie udekorowana, dzieci-aktorzy w piêknych kostiumach, rodzice przejêci .
Kurtyna posz³a w górê. Dzieci gra³y bardzo piêknie . Przysz³a kolej na kwestiê Jasia. Jasio surowo odpowiedzia³ na pro¶bê ¶w. Józefa o nocleg.
Nie ma miejsca w gospodzie
Józef zacz±³ nalegaæ.
Dobry cz³owieku. To jest kobieta brzemienna, nied³ugo bêdzie rodziæ.
I w tym momencie dobre serduszko Jasio nie wytrzyma³o. Ma³y Jasio zapragn±³ zmieniæ przesz³o¶æ, zmieniæ z³y, bezduszny ¶wiat. Chcia³ go widzieæ takim, jakim widzia³ go swoim dobrym serduszkiem.
Powiedzia³:
Dobrzy ludzie, wejd¼cie, proszê. Oddam wam swój pokój, swoje ³ó¿ko.
Kompletna klapa. Jase³ka zosta³y przerwane , pani nauczycielka pop³aka³a siê. Tyle przygotowañ, tyle pracy posz³o na marne.
Ale ludzie z tego ma³ego miasteczka byli bardzo poruszeni. Oni zrozumieli to przes³anie, które bezwiednie przekaza³ Jasio i jeszcze d³ugo, d³ugo wspominali te ¦wiêta jako najpiêkniejsze ¦wiêta Bo¿ego Narodzenia. Prawdziwe ¦wiêta, kiedy w dobrym serduszku G³upiego Jasia narodzi³ siê prawdziwy duch ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia - narodzi³a siê DOBROÆ.


-----------------------------------------------

Ponadto napisali do nas:

--------------------------------
- z Chin
Serdeczne zyczenia zdrowych, wesolych, szczesliwych Swiat Bozego Narodzenia oraz wszelkiej pomyslnosci w nadchodzacym nowym roku przesyla wraz z pozdrowieniami

Zbyszek Olszak

--------------------------------
Nantong, 2008.12.24
Serdeczne Zyczenia Pogodnych, cieplych Swiat Bozego Narodzenia , oraz tegoz samego w Nowym 2009 Roku
zyczy


Stanislaw Palyska

--------------------------------
- od nas z kraju


Witam serdecznie,
Pogodnych ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia oraz pomy¶lno¶ci i sukcesów w nadchodz±cym Nowym Roku
¿yczy


Bogdan Przybylski

--------------------------------
¯yczê wszystkim Kole¿ankom i Kolegom Okrêtowcom ¦wi±t Bo¿ego Narodzenia wype³nionych rado¶ci± i mi³o¶ci±, pe³nych wiary w dobro.
Niech kolejny Nowy Rok 2009 bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ.


Tadeusz Kolenda

--------------------------------
W tê noc, co na lepszy ¶wiat zmienia
Zacznijmy spe³niaæ marzenia
Niech chleba nie braknie nikomu
Bezdomnym, ciep³ego domu
Cierpi±cym, nadziejê obudziæ
Samotnym, miejsca w¶ród ludzi
Pewno¶ci, ¿e blisko do bliskich
Wiary w cz³owieka nam wszystkim

Z najlepszymi ¿yczeniami na nadchodz±ce Bo¿e Narodzenie i Nowy rok 2009,
aby Twoje ¶wiêta by³y takie bajeczne...


Wojciech Szczepañski
Gdañsk , Grudzieñ 2008r


--------------------------------

- i ponownie z WIETNAMu

Zycze Wam, kolezanki i koledzy z Bratctwa Okretowcow i Waszym rodzinom i bliskim zdrowia,szczescia pomyslnosci w Nowym Roku 2009!

Tran Hung Nam

---------------------------------

- i ponownie z Polski

Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku 2009
¿yczy


Jola Stapf

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.028 sek.