Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Ze Spotkania 2009-01-08
Ledwon :: 2009-01-01 21:57:00
Spotkanie przebiega³o w bardzo mi³ej atmosferze. Chocia¿ wszystkie nasze Czwartkowe Spotkania maj± bardzo sympatyczn± atmosferê to jednak Wszyscy zauwa¿yli, ¿e atmosfera pierwszego w 2009 roku spotkania by³a wyj±tkowa, niespotykana dot±d. [b]Przybyli nie tylko starzy bywalcy ale równie¿ odwiedzili nas Koledzy, którzy w zwi±zku z nawa³em obowi±zków bywaj± u nas niezbyt czêsto oraz Ci którzy na co dzieñ pracuj± poza granicami Polski. Byli wiêc Krzysztof Kremky, Adam ¦wist i Jasiu Arabas. Zarz±d KOGI przekaza³ zgromadzonym najlepsze ¿yczenia Noworoczne od Joli Stapf oraz od w³adz Wydzia³y Oceanotechniki i Okrêtownictwa.

Wszystko to spowodowa³o, ¿e rozmowy toczy³y siê przy okr±g³ym stole zastawionym tym co ka¿dy zamówi³ a tematyka rozmów dotyczy³a bardzo bolesnego dla ¶rodowiska tematu - przysz³o¶ci a raczej braku tej przysz³o¶ci dla polskiego przemys³u budowy nowych jednostek p³ywaj±cych. Szanse na odrodzenie siê stoczni produkcyjnych w Polsce oceniono na bliskie zeru. W¶ród stoczniowców panuje ogólne przygnêbienie i ¿al. Nasze pokolenie okrêtowców rozwija³o i uczestniczy³o w budowie potêgi Polski w budowie statków zw³aszcza specjalistycznych. Polski przemys³ okrêtowy bazowa³ na najlepszych fachowcach w skali ¶wiatowej. Teraz poprzez kryzys w ¶wiatowym okrêtownictwie a przede wszystkim w wyniku decyzji UE i nieskutecznej obronie stoczni przez nasz Rz±d, stocznie przestan± byc stoczniami a stoczniowcy zostan± zmuszeni do szukania pracy gdzie indziej lub do przebran¿owienia siê. Oby wszystkim dopisa³o szczê¶cie. Dobrze, ¿e chocia¿ sektor remontu statków miewa siê dobrze.

Mimo tak smutnego tematu atmosfera nie by³a przygnêbiaj±ca i z tego nale¿y siê cieszyc ¿e nasze spotkania mog± dodawac otuchy w trudnych chwilach i s± ¼ród³em odstresowania dla uczestników.

S³awek Mierzwiñski opowiedzia³ historyjkê wigilijna, któr± przywióz³ przed wielu laty z Ameryki o G³upim Jasiu, która stanowi jeden z elementów wieczoru wigilijnego w Jego Rodzinie. To opowiadanie mo¿ecie przeczytac na naszej stronie internetowej klikaj±c Wiêcej na wiadomo¶ci Bo¿e Narodzenie i Nowy Rok 2009.

Pozytywnie odniesiono siê do kontynuowania dzia³añ zmierzaj±cych do urzeczywistnienia naszego wyjazdu do Wietnamu ale sugerowano aby skupic siê na przede wszystkim na aspektach kole¿eñsko-towarzyskich i turystycznych pozostawiaj±c tematy biznesowe jako drugoplanowe i dodatkowe. Koledzy Wietnamczycy zasugerowali, aby przyjazd do nich przesun±c o rok z uwagi ¿e okres styczeñ luty, marzec to najlepsze z punktu widzenia pogody miesi±ce dla nas.

Z tematami powa¿nymi przeplata³y siê wspomnienia i zabawne historyjki ze studiów a najweselej by³o przy wspominkach z wojska. Jak bumerang wraca³a propozycja aby jak najszybciej zacz±c spisywac te historie dla potomno¶ci. By³o du¿o ¶miechu i weso³o¶ci a spotkanie trwa³o do godzin wieczornych.

Dobry wp³yw na nasze okrêtowców biesiadowanie ma specyficzna atmosfera i wystrój SPATiFu. Mo¿na by rzec, ¿e okrêtowcy te¿ maj± co¶ z artystów. A co maja z artystów ? - DUSZÊ.
I tym optymistycznym akcentem zamykamy relacjê ze spotkania zachêcaj±c Wszystkich - Kole¿anki i Kolegów do przybycia za miesi±c na kolejne Spotkanie Czwartkowe.


P.S.
Wkrótce prezentacja zdjêc z tego spotkania. Prosimy ¶ledzic nasz± stronê internetow±.


Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.010 sek.