Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Co wydarzy³o siê na PG
Ledwon :: 2009-02-14 19:32:31
1. POWSTANIE POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
Powstanie e-biblioteka udostepniaj±ca zdygitalizowane zbiory bibliotek i innych instytucji naukowych i kulturalnych Pomorza. Budowa rozpocznie siê w 2009 roku i potrwa 3 lata. Jej koszt wyniesie ponad 9 milionów PLN z czego 75% pochodzic bêdzie z dofinansowania z funduszy unijnych. Wiod±c± jednostk± w tym projekcie bêdzie Politechnika Gdañska. Porozumienie o utworzeniun Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej ( PBC ) podpisali oprócz Politechniki Gdañskiej, Uniwersytet Gdañski, Biblioteka Gdañska PAN, Akademia Sztuk Piêknych w Gdañsku, Akademia Medyczna w Gdañsku, Akademia Muzyczna w Gdañsku, Akademia Morska w Gdyni, Akademia Wychowania Fiycznego i Sportu w Gdañsku, biblioteki pedagogiczne regionu, Biblioteka Pedagogiczna w Kartuzach, Muzeum Pi¶miennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zeskanowanych zostane w ci±gu tego projektu ponad 1 milion stron dokumentów. W tensposób do powszechnego u¿ytku udostepnione zostan± cenne zasoby kulturowe, które dot±d z uwagi na swój wiek i znaczenie dla kultury polskiej i regionu by³y trudno dostêpne dla przeciênego czytelnika.

2. ODNOWIONA FASADA GMACHU G£''WNEGO POLIECHNIKI
W dniu 2008-12-17 ods³oniêta zosta³a z rusztowñ po czterech miesi±cach fasada Gmachu G³ównego odnowiona przez konserwatorów. Prace kosztowa³y 730 tys. PLN Wyczyszczono ceg³y i piaskowiec fasady a tak¿e niektóre z³ocenia. Detale architektoniczne uzupe³niono i odtworzono. Na miejsce wróci³o 5 miedzianych masek lwów nieobecnych na gmachu od czasów II wojny. A jak mo¿na przeczytac w Pi¶mie PG styczeñ 2009 wszystko zaczê³o siê od pani docent Marianny Sankiewicz

3. POZNAÑSKIE S£OWIKI na PG
W auli Politechniki Gdañskiej w dniu 2008-12-16 wyst±pi³ chór Poznañskie S³owiki pod batut± Stefana Stuligrosza.

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.007 sek.