Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Ostatnio wydarzy³o siê
Ledwon :: 2009-02-22 22:42:21
1. STASIU PA£YSKA POTRZEBUJE POMOCY Wczoraj ostatniego lutego otrzyma³em wiadomo¶c od Wojtka Slkowskiego, któr± zamieszczam w ca³o¶ci:
Dzien dobry,
Stasiu nie mogl poleciec samolotem, musi bys specjalny samolot karetka,
sytuacja jest bardzo zla
Musimy pomyslec nad zoorganizowaniem pomocy finansowej dla jego rodziny,
moze ktos ma jakis pomysl.
Syn i corka sa w Szanghaju, a zona lekarz w Polsce
ja jestem poza Szanghajem i nie wiem kiedy wroce
wiem z trzeciej reki, ze bardzo pomaga Przedstawiciel PZM w Szanghaju i
Konsul w ramach swoich obowiazkow.
to jest horror co przezywa jego rodzina


Wojtek Sulkowski

Pomy¶lcie, Drogie Towarzystwo z KOGI nad apelem Wojtka. Zastanówmy siê do najbli¿szego czwartku ( 2009-03-05 ) do naszego Czwartkowego Spotkania KOGI.

Edek Ledwon

2. STASIU PA£YSKA w szpitalu.
Dzi¶ 2009-02-14 dotar³a do nas wiadomo¶c, ze Stasiu mia³ wylew i jest w szpitalu w Szanghaju. Jest pod opieka córki i syna oraz licznych przyjació³. Wiadomo¶c przekaza³ nam Wojtek Sulkowski. Odpisalem Wojtkowi w imieniu nas wszystkich skupionych wokó³ KOGI, ¿e jestesmy duchowo ze Stasiem, my¶limy o Nim, wspieramy Go i wierzymy, ze wkrótce wróci do zdrowia. Myslê, i proszê Kole¿anki i Kolegów o wsparcie Stasia w formie takiej jak ka¿dy potrafi, zadum±, dobrym ¿yczeniem, modlitw±. Stasiu Jeste¶my z Tob±.

3. LOKAL ZASTÊPCZY DLA SPOTKAÑ CZWARTKOWYCH "KOGI"
Zarz±d KOGI informuje, ze z uwagi na sezonow± zmianê godzin otwarcia SPATiF-u wybralismy jako lolal zastêpczy restauracjê KARDAMON w Sopocie na ul. de Gaulle tam gdzie kiedy¶ by³ Kawiareton w którym czêsto siê spotykali¶my zanim osiedli¶my w SPATiF-ie. KARDAMON mie¶ci siê w uliczce prostopad³ej do Monte Cassino vis a vis Krzywego Domku za kioskiem Ruchu stoj±cym na Monte Cassino. PAMIÊTAJ !! Je¿eli SPATiF jest zamkniêty lub nie ma nas w SPATiF-ie to szukaj nas w KARDAMONIE. Wiêcej przeczytaj o naszym pierwsszym spotkaniu w tym nowym lokalu w wiadomo¶ci pod nazw± Z Spotkania w dniu 2009-02-05

4. S£AWEK LEDWOÑ UZYSKA£ TYTU£ DOKTORA NA ARCHITEKTURZE NA PG
Mi³o mi poinformowac, ze S³awek Ledwoñ syn Edka w dniu 16 grudnia 2009 r. obroni³ pracê doktorsk± na Wydziale Architektury PG. Temat pracy doktorskiej brzmi: "Wp³yw wspó³czesnych obiektów handlowych na strukturê ¶ródmie¶c". Praca zosta³a oceniona bardzo wysoko i posiada walory ktore powoduj±, ¿e powinna zostac upowszechniona w postaci np. ksi±¿kowej i byc pomocn± dla urbanistów, samorz±dowców zajmuj±cych siê ró¿nymi aspektami rozwoju miast. O czym zawiadamia Was z du¿± dum± ojciec S³awka gdy¿ S³±wek osi±gn±³ to czego ojcu siê nie uda³o st±d moja jako ojca duma jest jeszcze wiêksza.

5. PIOTR STANIK JEDZIE DO WIETNAMU
Jako jedyny z licznej grupy chêtnych na wyjazd do Wietnamu jedzie tylko Piotr Stanik. Innym chêtnym przeszkodzi³ kryzys nie tylko ¶wiatowy a g³ównie w bran¿y stoczni produkcyjnych zaserwowany nam Polakom przy wydatnej pomocy Unii Europejskej. Wiêcej na ten temat czytaj w wiadomo¶ci na stronie internetowej KOGI pod tytu³em Piotr Stanik i Wietnam.

6. CO S£YCHAC NA PG
Uruchamiamy sta³± rubrykê czyli wiadomo¶c pod tytu³em CO S£YCHAC NA PG , w której zawarte bêd± aktualno¶ci z ¿ycia naszej uczelni.

7. INICJATYWA ANDRZEJA TOMASIKA
W dniu 2009-02-05 na spotkaniu czwartkowym Bractwa Okrêtowego "KOGA" Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej Wydzia³u Budowy Okrêtów, Andrzej Tomasik zaproponowa³, aby nasze Stowarzyszenie zajê³o siê gromadzeniem ofert pracy dla okrêtowców jak równie¿ wykazem rezerw kadrowyh w naszej bran¿y. Forma organizacyjna tego pomys³u jest obecnie dyskutowana.

8. MIECZYS£AWOM NAJLEPSZE ¯YCZENIA IMIENINOWE.
Wszystkim naszym Kochanym Mieczys³awom i Mietkom z okazji imienin sk³adamy najlepsze ¿yczenia du¿o du¿o zdrowia rado¶ci i spe³nienia marzeñ oraz du¿o spokoju.

Zarz±d
Bractwa Okrêtowego "KOGA"
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Gdañskiej
Wydzia³u Budowy Okrêtów


9. DOBRA WIADOMO¦C
Firma naszego Kolegi W³adys³awa Fediuka IMPULS z Pruszcza Gdañskiego zdoby³a w kategorii Firm ¦rednich najwy¿sz± I nagrodê w krajowym konkursie pod nazw± KRAJOWY LIDER INNOWACJI 2008 w kategorii Innowacyjna Us³uga. Szczegó³y mo¿esz przeczytac na stronie internetowej Firmy www.impuls.pl Poni¿ej dyplom przyznany Firmie IMPULS.

Obrazek


Gratulujemy Koledze Fediukowi i ¿yczymy dalszych sukcesów. Otrzymany tytu³ Krajowego Lidera Innowacji pomo¿e Firmie w utrzymaniu wiod±cej pozycji na rynku w swojej bran¿y mimo pe³zaj±cego w naszym ( polskim ) kierunku kryzysu finansowego.

10. SPRAWA STOCZNI PRODUKCYJNYCH
Unia Europejska skazala nasz polski przemysl budowy statków na g³êboki kryzys. Rz±d RP nie byl w stanie obronic naszych stoczni produkcyjnych. Trudno przewidziec jak potoczy siê sprawa tej bran¿y w Polsce. Czy polski przemys³ stoczniowy - w przesz³o¶ci, jeden z najwiekszych producentow na ¶wiecie mocno wyspecjalizowanych statków prze¿yje ten kolejny g³êboi wstrz±s.
Jako okrêtowcy z krwi i ko¶ci trzymamy kciuki za odrodzenie siê naszej bran¿y wykoñczonej przez konkurencje unijn±.

11. MUZEUM MORSKIE
Je¿eli dzi¶ jest 5 listopada 2008 roku to w imieniu naszego Kolegi Jerzego Litwina - dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego zapraszamy na jutro to jest na 6 listopada 2008 roku na godz. 10.00 do g³ównej siedziby Centralnego Muzeum Morskiego na sesjê po¶wiêcon± 60-tej rocznicy wodowania s.s. "So³dek". Pan Dyrektor Litwin osobi¶ci zaprasza Cz³onkówi Sympatyków Bractwa Okrêtowego KOGA do uczestniczenie w tej sesji. Wstêp wolny.

12. OPADY W WIETNAMIE
Z du¿ym zatroskaniem informujemy ¿e w ostatnich dniach pa¼dziernika br. w Wietnamie wyst±pi³y olbrzymie opady deszczu siêgaj±ce 350mm s³upa wody na m2 na dobê. Nasze zak³opotanie o los nazych wietnamskich Kolegów wzros³o w zwi±zku z wracaj±cymi siê mailami które wysy³ali¶my do Wietnamu. Mamy ju¿ informacjê, ¿e raczej nasi Koledzy Wietnamczycy i Ich Rodziny nie doznaly uszczerbku na zdrowiu. I t± dobr± wiadomo¶ci± pragniemy podzielic siê z Kole¿ankami i Kolegami z BO.

13. STOCZNIE a UNIA EUROPEJSKA
Ca³e ¶rodowisko okrêtowców w tym równie¿ wszyscy nasi Koledzy ze studiów Ci zwi±zani od zawsze z okrêtownictwem oraz Ci którzy odeszli od wykonywania zawodów stoczniowych troszczymy siê o los naszych stoczni. Oczekujemy z nadziej± pozytywnych decyzji w tej sprawie tak ze strony Unii Europejskiej jak i Rz±du Polskiego. Mamy nadziejê, ¿e polski przemys³ stoczniowy wróci do ¶wietno¶ci jak± mia³ w latach gdy my studiowali¶my i wkraczali¶my w nasze ¿ycie zawodowe.

14. WIETNAM - WYJAZD
Po wielu dyskusjach i po uwzglêdnieniu wszystkich uwag Kole¿anek i Kolegów, którzy do nas je zg³osili, powsta³ ramowy program wyjazdu do Wietnamu. Zostanie on wkrótce zamieszczony na naszej stronie internetowej.

15.INAUGURACJA na BO PG
W dniu 2008-09-30 odby³a siê uroczysta [b]Inauguracja Roku Akademickiego 2008/2009 na Wydziale Oceanotechniki i Okrêtownictwa.
Wkrótce kilka s³ów na ten temat na naszej stronie internetowej wraz z obszernym reporta¿em zdjêciowym.

16.EURO-CYNK - certyfikaty trzech systemy zarz±dzania jako¶ci±
Mi³o nam poinformowac, ¿e firma EURO-CYNK GDYNIA Sp. z o.o. kierowana przez naszego Kolegê Stanis³awa Guttetera - Przewodnicz±cego Komisji Rewizyjnej naszego Stowarzyszenia - Bractwa Okrêtowego "KOGA" uzyska³a certyfikaty zarz±dzania trzech systemów: jako¶ci, ¶rodowiska i bhp. Certyfikaty zosta³ przyznane przez Polski Rejestr Statków. Gratulujemy uzyskania tych certyfikatów Prezesowi Gutteterowi, Zarz±dowi Euro-Cynku oraz Pracownikom Firmy, w tym naszym Kolegom tam pracuj±cym zw³aszcza, ¿e Euro-Cynk jest jedyn± firm± wywodz±c± siê ze Stoczni Gdynia posiadaj±c± a¿ trzy certyfikaty. Zyczymy dalszych sukcesów w rozwoju Firm.

17. JOLA ¯ELAZNA
Ostatnio nawi±zali¶my kontakt z Jol± Stapf ( Jol± ¯elazn± ). Cieszymy siê bardzo. Liczymy, ¿e wpadnie do nas na nasze spotkania czwartkowe odbywajace siê w pierwszy czwartek ka¿dego miesi±ca w Sopocie na Monte Cassino w SPATiF-ie. Przekazujemy Joli pozdrowienia równiw¿ od naszych Kolegów Wietnamczyków.

18. NASZ STRONA INTERNETOWA
Jeste¶my w trakcie przebudowy naszej strony internetowej. Pierwsza zmiana polega na zgrupowaniu bardzo du¿ej liczby smutnych wiadomo¶ci w jedn± wiadomo¶c. Zapraszamy do zagl±dniêcia do Niedawno odeszli od nas. Prosimy w tej wiadomo¶ci o nadsy³anie matyria³ów np. zdjêc, dokumentów, opowiadañ dotycz±cych osób którzy odeszli od na na zawsze.

19. NASI EMERYCI
Pozdrawiamy Kole¿anki i Kolegów, którzy przeszli na emeryturê. Do takich zaliczaj± siê Stasiu Szuksztul oraz Zbyszek Szramkowski. Wszystkim ¿yczymy przyjemnego spêdzania czasu w czym przynajmniej raz w miesi±cu mo¿e pomóc Bractwo Okrêtowe "KOGA" zapraszaj±c na comiesiêczne spotkania czwartkowe w ka¿dy pierwszy czwartek miesi±ca w Soocie na Monte Cassino w SPATiF-ie.

20. ZAPROSZENIE do SPATiFu
Wszystkim, którzy dzielnie pracuja nadal na ró¿nych stanowiskach pracy ¿yczymy dalszych sukcesów zawodowych i du¿o zdrowia. zapewniamy, ¿e comiesiczne spotkania nasze w SATiF-ie w Sopocie wp³yn± odprê¿aj±co i pozytywnie na kondycjê psychiczn± nas wszystkich.

21.WIETNAM przygotowanie do wyjazdu
Trwaj± przygotowania do wyjazdu bussinessowego do Wietnamu. Prosimy ¶ledzic nasz± stronê internetow±. Tu zamieszczac bedziemy wszystkie informacje dotycz±ce wyjazdu. Przpominamy - planowany termin wyjazdu to druga po³owa stycznia 2009 roku. Czas trawnia pobytu w Wietnamie od 14 do 18 dni. Wszystkich chêtnych prosimy o zg³aszanie swojego udzia³u w wyje¼dzie do Zarz±du KOGI (np. na adres mailowy: edek@ledwon.pl )[/b]. Poniewa¿ wa¿nym elementem wyjazdu bêdzie nawi±zanie kontaktów gospodarczych ze stron± wietnamsk± wiêc prosimy o przekazanie nam propozycji tematów wspó³pracy z Wietnamem. Tematy te przeka¿emy naszym Kolegom w Wietnamie w celu przygotowania partnerów handlowych do rozmów w czasie naszego pobytu w Wietnamie.

Zarz±d Bractwa Okrêtowego "KOGA"

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.033 sek.