Nie masz jeszcze konta ?
Zapomniaeś hasa ?

Main Manu
Wiadomości
Kontakt
O nas
Statut Bractwa Okrętowego KOGA
Deklaracja wstąpienia do KOGI
Ankieta
Galeria
Filmy

Buttony

Okrêtowcy s± jednak potrzebni
Ledwon :: 2009-03-24 11:27:02
Jak donosi nasz redaktor Janusz Madej w dzisiejszym ( 2009-03-24 ) przegl±dzie prasy dostrzeg³ w czasopi¶mie specjalistycznym THE MARITIME WORKER marzec kwiecieñ 2009 artyku³ autorstwa Przemys³awa K. Mrowieæ pod znamiennym tytu³em:

OKRÊTOWCY S¡ JEDNAK POTRZEBNI

Poni¿ej w rozszerzeniu tej wiadomo¶ci zamieszczamy tre¶c tego artyku³u.

OKRÊTOWCY S¡ JEDNAK POTRZEBNI

Polskie stocznie produkcyjne od kilkunastu lat znajdowa³y siê w ¶cis³ej ¶wiatowej czo³ówce. Produkowane przez nie statki by³y bardzo dobrze oceniane przez armatorów oraz nagradzane wieloma presti¿owymi wyró¿nieniami, a wszystko to dziêki pracy wielu tysiêcy polskich stoczniowców, którzy z pokolenia na pokolenie kszta³towali polskie budownictwo okrêtowe.
Polski przemys³ stoczniowy to nie tylko budowa statków - to tak-¿e ogromne zaplecze wspomagaj±ce budowê nowych jednostek. Setki kooperantów wspó³pracuj±cych na polu dostaw urz±dzeñ i elementów wyposa¿enia statków", biura projektowe, konstruktorzy, instytucje specjalizuj±ce siê w przeprowadzaniu najró¿niejszych badañ modelowych, czy uczelnie wy¿sze oraz szko³y zawodowe kszta³c±ce m³odzie¿ w- kierunku projektowania, budowy i eksploatacji statków. To, ¿e polskie statki zdobywa³y uznanie w¶ród armatorów i za³óg, a tak¿e, ¿e zdobywa³y nagrody na polu miêdzynarodowym to w ca³o¶ci zas³uga wszystkich tych instytucji, a zw³aszcza szkó³, które wykszta³ci³y setki stoczniowców, budowniczych i projektantów.
Czy upadek najwiêkszych stoczni w Polsce przyczyni siê do spadku zainteresowania m³odzie¿y szerokopojêtym „zawodem stoczniowym"? W Szczeciñskim Zespole Szkó³ Budowy Okrêtów, w porównaniu z latami 2000-2001 do roku 2008, liczba absolwentów
Szko³y Zasadniczej w kierunku „Montera Kad³ubów Okrêtowych" spad³a ze 110 do 30 w roku 2008,' co i tak jest wzrostem w porównaniu z latami 2003-2007. Natomiast w Technikum Budowy Okrêtów, na specjalno¶ci „Budowa Okrêtów i Statków", od 2004 roku nie by³o ani jednego absolwenta. Jednak¿e w roku 2008 mury technikum opu¶ci³o 22 uczniów kierunku „Technik Budownictwa Okrêtowego" - specjalno¶ci, która od ponad dwóch lat nie notowa³a abiturientów. Jak podkre¶la Andrzej Usielski, dyrektor szko³y, mimo obecnej sytuacji najwiêkszej stoczni w Szczeci nie, przemys³ okrêtowy wci±¿ zg³asza zapotrzebowanie na stoczniowców. W zwi±zku 7, tym ZSBO planuje nabór na rok 2009/2010 na kierunki okrêtowe Technik Budownictwa Okrêtowego i Monter Kad³ubów Okrêtowych. Warto wspomnieæ, ¿e mimo upadku Stoczni Szczeciñskiej i Stoczni Gdynia, rynek pracy dla przysz³ych absolwentów budownictwa okrêtowego nie jest definitywnie zamkniêty. Niezliczona ilo¶æ mniejszych czy wiêkszych firm ¶wiadcz±cych ró¿nego rodzaju us³ugi m.in.: budowy7 kad³ubów, przebudowy czy remonty statków stanowi perspektywê znalezienia pracy po skoñczeniu szko³y. Z drugiej strony, dla absolwentów techników otwieraj± siê mo¿liwo¶ci zdobywania wiedzy na uczelniach wy¿szych, takich jak Politechnika, czy Akademia Morska.
Studiowanie na uczelniach wy¿szych stwarza jeszcze wiêksze mo¿liwo¶ci znalezienia dobrej pracy. Przygl±daj±c siê zapotrzebowaniu na rynku pracy (nie tylko dla kierunków marynarskich), warto zainwestowaæ w siebie i poszerzaæ swoj± wiedzê. Istotnym jest fakt, ¿e od pewnego czasu, powstaj± w Polsce prywatne biura projektowe, które ¶wiadcz± swoje us³ugi dla stoczni zachodnich. Powstaje tak¿e wiele mniejszych stoczni (z regu³y stoi za nimi kapita³ zachodni), ale to w³a¶nie one otwieraj± furtkê dla przysz³ych in¿ynierów. Ponadto, absolwenci wy¿szych uczelni technicznych znajduj± pracê poza granicami naszego pañstwa - niejednokrotnie uczestnicz± w miêdzynarodowych projektach, czy zostaj± menad¿erami w konkretnych przedsiêbiorstwach zwi±zanych z ¿eglug± i przemys³em stoczniowym. Coraz wiêcej armatorów poszukuje tzw. menagmentu technicznego, prowadzeniem prac remontowych oraz nadzorem w stoczniach remontowych z ramienia armatora. Du¿a liczba absolwentów znajduje tak¿e zatrudnienie w firmach zwi±zanych z przemys³em oko³o stoczniowym.
Kryzys szkolnictwa morskiego w Polsce zapewne jest odczuwalny dla wszystkich uczelni - pocz±wszy od szkó³ zawodowych, a skoñczywszy na uczelniach wy¿szych. Jednak z drugiej strony zaczyna byæ odczuwalny brak wyspecjalizowanej kadry, mimo ¿e najwiêksze stocznie w Polsce przechodz± do historii okrêtownictwa.

Przemys³aw K. Mrowieæ

THE MARITIME WORKER • MARZEC - KWIECIEÑ 2009

Musisz by zalogowany aby komentowac news'a

brak komentarzy
Koga - Bractwo okretowe
Strona wygenerowana w 0.009 sek.